Hakkında


Dijital haklar, özgür internet, kitlesel gözetim konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşu

Alternatif Bilişim Derneği Logosu

Alternatif Bilişim Derneği tüzüğünde belirtildiği üzere, bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerinin özgürce kullanılmasını savunan ve bilişim sektörüyle ilgilenen kişileri bir araya getirir.

Bilgi ve İletişim teknolojilerini üreten, yeniden üreten, kullanan, mühendis, tekniker, avukat, gazeteci, sanatçı, bilim insanı, yazar, sosyolog, tasarımcı, reklamcı, grafiker, webmaster, sosyal ağ yöneticisi, çalışan işçi ya da işsiz, öğrenci ve daha bir çok türden mesleklere mensup insanlardan oluşur. Bu alandaki uzman akılla kendini sınırlamaz. Çünkü bilimsel ve teknolojik üretimler gerçekte onu kullananlar içindir. Uzman aklın her müdahalesi, onu kullananlar üzerinde sosyal ve siyasal sonuçlara yol açar. Dolayısı ile etkilenirler ve bu yüzden kritik etmeye hakları vardır.

Alternatif Bilişim Derneği uzmanlar ile uzmanların ürettiklerini kullananları bir araya getirir, uzmanı sosyal akılla, kullanıcıları da teknik akılla tanıştırır.

AmaçlarYönetim KuruluDenetim KuruluTüzük


Derneğin Amaçları

Alternatif Bilişim Derneği tüzüğünde belirtildiği üzere, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için, bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerinin özgürce kullanılmasını savunan ve bilişim sektörüyle ilgilenen kişileri bir araya getirir.

 • İnternet ve diğer tüm bilimsel, teknolojik gelişmelerin insanlığın ortak birikimi olduğunu savunmak,

 • İnternete konulan engellemelerin ve sınırlandırmaların, güvenceye alınmış temel hak ve hürriyetlerin kullanımını olumsuz etkilemesine karşı mücadele etmek,

 • Yeni Medya’nın olanakları, sosyal etkileri ve sorunları üzerine çalışmalar yapmak, farkındalık yaratmaya çabalamak,

 • Yeni Medya Endüstrisi’ni incelemek, yeni medya uzamları üzerine farklı disiplinlerden buluşmalar sağlamak,

 • Sosyal Medyalar’ın salt bir tüketim ve teşhir aracı olarak görülmesine ve kullanılmasına karşı, yepyeni bir iletişim kültürünün gelişmesi için çabalamak,

 • Dijital Oyunlar hakkında araştırmalar yapmak, dijital oyun mecrasının gelişimi için çalışmak, oyun geliştirme ortamlarının kurulması için çabalamak, örnek dijital oyunlar yapmak

 • Hayatımızı hızla saran teknolojilerin temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmasına, gözetim / denetim toplumu yaratma çabalarına karşı çıkmak, teknolojinin insanı ve toplumu daha fazla özgürleştirmesi amacıyla kullanılması için mücadele etmek,

 • Küresel ve yerel ölçekte, ülkeler, bölgeler, kentler, kent merkezleri ve çevreleri arasında, sosyal sınıflar ve tabakalar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim açısından oluşan uçurumlara karşı mücadele etmek, teknolojik zenginliklerin sadece belirli merkezlerde birikmesine karşı çıkmak,

 • Teknoloji kullanımı ve erişimi konusunda toplusal cinsiyet rol ve örüntülerine bağlı eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele etmek.

 • Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında internet aracının en etkin kullanımını sağlamak için çalışmalar yapmak, çeşitli kişi ve kurumlar tarafından yapılan çalışmalara destek sunmak,

 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen her türlü iletişimin, paylaşımın ve özel bilgilerin istenmeyen kişiler tarafından izlenmesine, kayıt altına alınmasına karşı güvenli iletişim hakkını savunmak, bunun için çalışmalar yapmak.

 • Bilimsel ve teknolojik birikimin, kişisel veya özel mülk olmasına karşı çıkmak,

 • Bu ortak birikimler üzerinde toplum yararına olmayan bir tahakküm kuran patent ve lisanslara karşı, paylaşımcı üretim modellerini ve lisanslarını savunmak,

 • Güncel ihtiyaca yanıt vermeyen fikri haklar konusunda çalışmalar yapmak, paylaşım modelleri geliştirmek,

 • Bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslar arası tekellerin oluşmasına engel olmaya çalışmak

 • Adli Bilişim alanında uzman hukukçu ve bilişimcileri bir araya getirmek, çalışmalar için gerekli ortamı sağlamak,

 • Bilişim sistemleriyle ilgilenen ve bu alanla ilgilenen çeşitli mesleklerden kişileri ve kuruluş temsilcilerini dernek çatısı altında toplayarak üyeler arasında etkin bir iletişim ve çalışma ortamı sağlamak,

 • Özgür Yazılım (ÖY) felsefesinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Özgür Yazılım’ı destekleyen çalışmalar yapmak.

 • İnternet kullanımı alanlarında her türlü araştırma ve çalışmaya destek vermek, bu tür çalışmalara ön ayak olmak, bu alanla ilgili eğitimler vermek.

 • İnternet kullanımı ve ÖY alanlarında yaşanan ulusal ve genel sorunlara çözüm aramak

 • Ulusal ve uluslar arası kongre, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, yapılan etkinliklere aktif katılım sağlamaktır.


Yönetim Kurulu Üyeleri

Işık Mater

Barış Büyükakyol

Neslihan Turan

Uğurcan Ergün

Oğuz Demirkapı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Sabancı

Burak Özçetin

Tuğrul Çomu

Nermin Canik

Gamze Göker


Denetim Kurulu

Aslı Telli

Erdem Dilbaz

Osman Coşkunoğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mutlu Binark

İlden Dirini

Melih Kırlıdoğ


Tüzük

Tüzük